1. ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی: بررسی موردی فیلمنامه «گاو» و نمایشنامة «کرگدن»

سیدجواد مرتضایی؛ الهام علیزاده؛ غلامرضا کاظمی

دوره 46، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i3.39399

چکیده
  ادبیات تطبیقی را با دو مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی می شناسیم. از دیدگاه مکتب فرانسوی، ادبیات تطبیقی شاخه ای از تاریخ ادبیات است که به بررسی روابط تاریخی در میان دو یا چند ادبیات ملی می پردازد و در مکتب آمریکایی، ادبیات تطبیقی پژوهشی بینارشته ای است که به مقایسة ادبیات ملت ها با یکدیگر و بررسی رابطة ادبیات با سایر رشته های علوم انسانی ...  بیشتر

2. تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید

محمدرضا فارسیان؛ فهیمه ولیان؛ غلامرضا کاظمی

دوره 47، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i1.42876

چکیده
  به روایت حافظ، رند، انسان برتر یا انسان کامل است و همانطورکه از متن دیوان حافظ برمی آید، شخصیتی در ظاهر متناقض و در باطن متعادل است و اهل هیچ افراط و تفریطی نیست. برای آندره ژید، حافظ نمونة کامل هنرمندی بود که می توانست سرمشق قرار گیرد. ژید نیز مانند حافظ می خواست به اوج وارستگی برسد و میل داشت تا مائده-های زمینی مانند دیوان حافظ، رسالة ...  بیشتر