1. پژوهشی تطبیقی بر ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری چندمعنایی استعاره در ترجمۀ سرخ و سیاه استاندل

علی عباسی؛ سمیه رضایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41441

چکیده
  چندمعنایی یکی از مهم‬ترین مسائل زبانی است که در حوزة علم معنا شناسی قرار دارد (ویکتوری، 1997، صص. 41). یک واژه در یک نظام زبانی بنا به شرایط و بافتی که به ‬کار می‬رود، می‬تواند دربردارندة معانی گوناگونی باشد (یول، 2006، ص. 148)؛ از این‬رو است که گفته می‬شود بیشتر واژگان زبان از این ویژگی برخوردار هستند. تعاریف و معادل‬های مختلفی که در فرهنگ‬های ...  بیشتر