1. استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی

طیبه موسوی میانگاه

دوره 45، شماره 3 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v45i3.33841

چکیده
  این مطالعه کوششی درجهت بررسی اعمال روش داده گرای مبتنی بر پیکره‌های زبانی، به شیوه‌ای استنتاجی و فراگیرمحور در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی است. به طور مشخص، در این پژوهش به ارزیابی راهکارهای بالقوة دانشجویان ایرانی در کلاس‌های درس آموزش زبان انگلیسی در استفاده از پیکره‌های بسیار بزرگ یک زبانه برای جست وجوی ...  بیشتر