بررسی عاملیت دوره‌های انبوه برخط زبان‌آموزی مبتنی بر ربات‌های اجتماعی برای آموزش مهارت‌های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری

سعید خزایی؛ علی درخشان؛ مریم کیانپور

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-80

https://doi.org/10.22067/lts.2022.74246.1098

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عاملیت دوره‌های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات‌های اجتماعی در زبان‌آموزی با اهداف پرستاری است. در سال تحصیلی 1400، این پژوهش مداخله‌ای با طرح موازی در فاز کمّی به تلفیق دوره‌های آزاد انبوه برخط با ربات‌های اجتماعی پرداخت تا عاملیت انواع این دوره‌ها را در آموزش فارسی با اهداف پرستاری بررسی کند. شرکت‌کنندگان در ...  بیشتر