1. رویکردی روایت- شناختی به لیلی و مجنون نظامی و رومئو و ژولیت شکسپیر

پریوش اسماعیلی؛ فاضل اسدی امجد

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37316

چکیده
  حکیم نظامی گنجوی به مدد قریحه و تخیل شاعرانة خویش از داستانی محلی به نام لیلی و مجنون شاهکاری جاودانی در ادب فارسی خلق نمود که خیل وسیعی از شاعران را به تقلید و نظیره گویی از آن برانگیخت. ویلیام شکسپیر نیز با الهام از داستان رومئو و ژولیت که از دیرباز بخشی از ادبیات انگلیسی شمرده می شد، اثری زوال ناپذیر در عرصة ادبیات آفرید. در مقالة ...  بیشتر

2. مقاومت و براندازی گفتمان ادبی غالب در شعر نیما یوشیج و والت ویتمن

فاضل اسدی امجد؛ محمد رضا روحانی منش

دوره 47، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i2.39543

چکیده
  نیما، بنیانگذار شعر نو در ادبیات معاصر ایران، نگاه تازه ای‌‌به شعر داشت؛ وزن‌های گوناگون را درهم آمیخت؛ مصراع‌ها را بلند و کوتاه نمود و در یک کلام، قالب سنتی ‌و یکنواخت عروض کهن را درهم شکست. والت ویتمن، سردمدار شعر آزاد در آمریکا، با انتشار برگ های علف سنت‌ها را کنار زد و شعر آمریکا را از اصولی که پیشینیان وضع کرده بودند، رها ساخت؛ ...  بیشتر