1. واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان

بهزاد قنسولی؛ علیرضا جمالی منش

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28614

چکیده
  یکی از رویکردهای تأثیرگذار بر حوزه مطالعات ترجمه نقش گرایی است. نمودِ اصلی رویکرد نقش گرایی را در نظریه هدفمندی ترجمه می توان دید. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی اجزای نظریه هدف مندی ترجمه از دیدگاه نظریه نظام های اجتماعی نیکلاس لومان است. بررسی های انجام شده در این نوشتار حاکی از این هستند که نظام ترجمه نه تنها نظامی متمایز، خودارجاع ...  بیشتر