1. متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمۀ آنها- ارائه یک راهکار

علی علیزاده

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28613

چکیده
  چکیده تهیه متون مناسب و به خصوص ترجمه دقیق آنها برای معرفی هر چه بهتر جاذبه های عظیم گردشگری کشورمان از اولویت های اساسی سازمان های ذیربط است. در این مقاله ضمن بررسی متون و نوع زبان به کار رفته در نوشته های مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری به شیوه ها و اصول ترجمه این گونه متون و جایگزینی مناسب واژه های معرف این جاذبه ها که غالبا عناوین ...  بیشتر