گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شدۀ توضیحی

الناز پاکار؛ علی خزاعی فرید

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42874

چکیده
  در طول یکصد و پنجاه سال اخیر، در نتیجة ترجمه های بسیار زیادی که از زبان های دیگر، به ویژه انگلیسی، به زبان فارسی شده است، برخی از هنجارهای زبانی تغییر کرده اند یا دست کم دستخوش تغییر شده اند. سبک اسمی یکی از مهم ترین ویژگی های نحوی زبان است که مانند هر ویژگی نحوی دیگر ممکن است ازطریق ترجمه به زبان مقصد انتقال یابد؛ درحالی که به نظر می ...  بیشتر