1. نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان

بهروز احمد زاده بیا نی؛ زهرا شوری

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19132

چکیده
  مقاله حاضر شخصیت‌های کانتربری را از چهار بعد:مطابقت با شرایط اجتماعی قرن 14 انگلستان، تفکرات مذهبی حاکم بر جامعه، زیبایی‌شناسی و روایت مورد نشانه شناسی قرار می‌دهد. از بعد اول، ظاهر و رفتار شخصیت‌ها با الگوهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی همچون گسترش بورژوازی، گسترش شهرنشینی، قیام دهقان‌ها و فساد اجتماعی رابطه معنی‌دار و تنگاتنگ ...  بیشتر