1. تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (موردپژوهیِ نه رمان کلاسیک و مدرن)

علی خزاعی فرید؛ مسلم فتح اللهی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19127

چکیده
  در این نوشتار، تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن بر هنجار سبکی طول جمله را در رمان فارسی مورد واکاوی قرار داده‌ایم. در این تحقیق، سه رمان کلاسیک(امیرارسلان، حسین کرد و سمک عیار)، سه رمان مدرن معاصر (جن نامه، سال‌های ابری و شاه کلید) و سه رمان انگلیسی (گتسبی بزرگ، وداع با اسلحه و موبی دیک) به همراه ترجمه‌های آنها مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. ...  بیشتر