1. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)

بهزاد قنسولی؛ رضا پیشقدم

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19126

چکیده
  مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار‌هایی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد به پرسشنامه‌ای در خصوص زبان عمومی پاسخ دهند و از 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه‌ای در همین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی، با توجه به ...  بیشتر