1. بررسی راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمة رمان ها از انگلیسی به فارسی

سیدمحمد حسینی معصوم؛ آزاده شاه بیکی

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35586

چکیده
  یکی از مسائل ترجمه که موردتوجه بسیاری از محققان بوده است، ترجمة اسامی خاص از یک زبان به زبان دیگر می باشد. در ترجمه، اسامی خاص از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ زیرا، انتخاب آن ها در برخی از متون به ویژه متون داستانی دارای کنایات و تلمیحات تاریخی و فرهنگی است که توجه نداشتن به آن در فرایند ترجمه، باعث تضعیف یا محو لایه های پنهان معنایی ...  بیشتر

2. کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه

سیدمحمد حسینی معصوم

دوره 45، شماره 3 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v45i3.33839

چکیده
  بخش عمده ای از ترجمه ها در زمینه های تخصصی علوم و شاخه های مختلف آن است. شناخت اجزای جمله و معادل یابی دقیق آن ها، در روند ترجمة چنین متونی از وظایف اصلی مترجم محسوب می شود. پیکره‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازقبیل کاربردی و طبیعی بودن، منابع مناسبی از لغات تخصصی در ترجمه محسوب می‌شوند؛ بنابراین، مترجم علاوه بر ابزارهای رایج در ترجمه ...  بیشتر