نمودهای هویّت ملّی در متون تألیفی و ترجمه‌ای ادبیّات نوجوان

شیرین احمدی؛ فاطمه پرهام

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 121-153

https://doi.org/10.22067/jlts.2022.73622.1092

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نمودهای مؤلفه‌های هویّت ملّی در ادبیّات تألیفی و ترجمه‌ای نوجوان و بررسی سهم این متون در هویّت‌سازی نوجوانان ایرانی انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، 16 رمان واقع‌گرای نوجوان، متشکل از 8 رمان ترجمه‌ای و 8 رمان تألیفی، به‌دقّت مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌های هویّت ملّی با استفاده از دسته‌بندی قومی‑مدنی ...  بیشتر