تفاوت‌های معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و به‌کارگیری آنها بر اساس اشتیاق سازگار و جبری

محمدنبی کریمی؛ پریسا اشکانی؛ محمد باقر شعبانی

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 71-101

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.70122.1036

چکیده
  تاکنون تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میزان تأثیرگذاری باورهای معلّمان زبان دوم بر عملکرد آموزشی آنها انجام شده است. شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد که لزوماً ارتباطی میان عملکرد حرفه‌ای معلّمان و باورهای آنها وجود ندارد. ما در این پژوهش کوشیده­ایم تا مطابقت یا عدم مطابقت نمود شناختی با نمود رفتاری باورهای آموزشی معلّمان زبان انگلیسی ...  بیشتر