نقش لذّت زبان خارجی و بی‌‌‌انگیزشی یادگیری در رابطۀ بین حس تعلق با عملکرد درسی زبان

مسعود ذوقی

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.69019.1022

چکیده
  با توجّه به فقر پژوهشی در تحقیقات طولی آموزش زبان انگلیسی در زمینۀ ترکیب روان‌شناسی مثبت و منفی، مطالعۀ کنونی با هدف بررسی خط سیر و نقش میانجی‌گری لذّت زبان خارجی و بی‌انگیزشی یادگیری در رابطۀ بین حس تعلق با عملکرد درسی زبان انگلیسی اجرا گردید. نمونۀ این پژوهش به تعداد 557 دانشجو ترم اوّل دانشگاهی از رشته‌های غیر زبان انگلیسی به‌وسیلۀ ...  بیشتر