انعکاس هویت ملی و مذهبی مترجمان در ترجمه رمان‌های التقاطی: بررسی رمان‌های ترجمه‌شده فیروزه دوما

کتایون افضلی؛ هاله افشاری

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.82626

چکیده
  با وجود چرخش مطالعات ترجمه از جنبه‌های زبانی به جنبه‌های فرازبانی، کماکان نقش برخی از جنبه‌های فرازبانی همانند نقش هویت مترجم در ترجمه‌های او مورد توجه لازم قرار نگرفته است. با در نظر گرفتن این خلأ، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش هویت ملی و مذهبی مترجم در ترجمة رمان‌های التقاطی بپردازد. بدین‌منظور دو رمان التقاطی فیروزه دوما ...  بیشتر