ردیف

نام و نام خانوادگی داور

وابستگی سازمانی

ORCID

1

الهام ناجی میدانی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8189-3282

2

سکینه عباسی

دانشگاه یزد

 

3

سارا خزاعی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7007-4716

4

مزدک بلوری

دانشگاه علامه طباطبائی

 

5

حمیده نعمتی لفمجانی

دانشگاه علامه طباطبائی

 

6

محمدرضا رضائیان

دانشگاه بیرجند

 

7

شیلان شفیعی

دانشگاه اصفهان

 

8

حسینعلی مصطفوی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1232-856X

9

محمدرضا هاشمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-9437-131X

10

مجبوبه نورا

دانشگاه زابل

0009-0009-8547-9391

11

سعید عامری

دانشگاه بیرجند

0000-0001-7706-0552

12

علیرضا راستی

دانشگاه کازرون

 

13

مهرنوش فخارزاده

دانشگاه شیخ بهایی

0000-0002-5216-2875

14

شقایق شایسته صدفیان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2375-285X

15

مریم‌سادات طباطبائیان

دانشگاه علامه طباطبائی

 

16

نگار مزاری

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8622-5598

17

فاطمه پرهام

دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0003-4509-1279

18

امیر مشهدی

شهید چمران اهواز

0000-0001-9261-3151

19

عبدالله نوروزی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

20

محمدصادق کنویسی

دانشگاه جهرم

 

21

علی خزاعی فرید

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-4791-8727

22

محمود افروز

دانشگاه اصفهان

0000-0003-3051-4769

23

محمودرضا قربان‌صباغ

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4983-4191

24

عذرا قندهاریون

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2147-1827

25

علی درخشان

دانشگاه گلستان

0000-0002-6639-9339

26

میلاد مهدیزادخانی

سگد مجارستان

 

27

علیرضا امرایی

داتشگاه اصفهان

 

28

هلیا واعظیان

دانشگاه خاتم

0000-0002-0302-9373

29

زهره تائبی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1830-9239

30

محمدتقی شاه‌نظری درچه

دانشگاه اصفهان

0000-0002-6839-5307

31

الهه کیانیان

دانشگاه علامه طباطبائی

 

32

مرضیۀ اطهاری نیک‌عزم

دانشگاه شهید بهشتی

 

33

مسلم ذوالفقارخانی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

34

حمیده لطفی‌نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

35

نصرت حجازی

دانشگاه تربیت مدرس

0000-0001-5217-027X

36

هانیه جاجرمی

مؤسسۀ غیرانتفاعی بهار

0000-0003-1487-9047

37

ابوالفضل خدامرادی

دانشگاه فرهنگیان

0000-0002-8910-0555

38

نسرین نظام‌دوست

دانشگاه تهران

 

39

سید مهدی مسبوق

دانشگاه بوعلی سینا

 

40

احمد دباغ‌زاده درفولی

دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

0000-0002-0756-8462

41

نسیم بوستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

42

قاسم مدرسی

دانشگاه آزاد قوچان