نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با معرفی هوش هیجان‌حسّی و نقش آن در آموزش و یادگیری در سال‌های اخیر، مطالعه بر تأثیر حواس و هیجانات در یادگیری مهارت‌های زبانی حائز اهمّیّت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجان‌حسّی و هیجانات در مهارت نوشتاری و مقایسة آن بین زبان‌آموزان ایرانی و عراقی انجام شد. در مجموع، از 301 دانشجوی ایرانی و عراقی رشتة زبان انگلیسی خواسته شد تا به دو پرسشنامة «هوش هیجان‌حسّی» و «هیجانات در حین نوشتن» را پاسخ دهند. نتایج نشان داد که نمرة نوشتاری زبان‌آموزان با هیجانات مثبت آنها رابطة معنادار مثبت و با هیجانات منفی آنها رابطة معنادار منفی دارد. همچنین بین برخی از هیجانات تجربه شدة زبان‌آموزان ایرانی و عراقی مانند خستگی، لذّت، امید و آسودگی تفاوت معناداری مشاهده شد و در برخی از هیجانات از جمله اضطراب، لذّت و غرور از نظر عوامل انسانی و غیرانسانی به‌وجود‌آورندة هیجانات تفاوت معناداری وجود داشت. افزون‌بر‌این، یافته‌ها نشان داد که هوش هیجان‌حسّی به‌طور مثبت و معناداری نمرات مهارت نوشتاری زبان‌آموزان ایرانی و عراقی را پیش‌بینی می‌کند. در نهایت، نتایج مورد بحث قرار گرفت و کاربردهای آن در زمینة آموزش زبان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image