نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسنده

گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

بررسی نشانه-معناهای پیراترجمه ای در برگردان رمان "نان و شراب" قاضی و همچنین حالات حضور وی در اثر و نیز تحلیل پانوشت های اثر نشان می دهد که از آنجا که در طول زمانهای مختلف، مخاطبان یک اثر تغییر می یابند و با توجه به آگاهی، ذهنیت، فرهنگ و سایر عوامل دریافت های متفاوتی دارند، بایستی طی فرآیند پیراترجمه، برگردان تصویر روی جلد نیز تغییر یافته، با ذهنیت مخاطبان همخوانی داشته باشد. نیز، آشکارگی مترجم در یک اثر، به خلق اثری جدید منجر می شود، زیرا مترجم با ظهورش در متن، مخاطبان جدیدی را نیز نشانه می رود. طی مطالعه حالات حضور مترجم در اثر، رد پای مترجم که در راستای هموار ساختن درک متن برای مخاطب بر جای مانده است، دیده می شود و همچنین تعامل بین مترجم و خواننده و نویسنده روشن می گردد. لذا، اهداف مقاله حاضر، مطالعه نشانه-معناهای پیراترجمه ای و چگونگی ظهور مترجم و ناشر در اثر، کشف سبک و سیاق قاضی در ترجمه، چرایی به کارگیری این سبک، واکاوی نقش مخاطبان اثر در دریافت ترجمه در زمان های مختلف و تعامل بین مترجم، خواننده و نویسنده، حالات حضور مترجم است. در راستای تحقق اهداف مذکور، بر آرای نظریه پردازانی چون ژنت، فریاس، ونوتی و هرمانز تکیه می شود.

کلیدواژه‌ها