بسط نظریّۀ جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت‌های داستانی

فضل الله خدادادی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22067/lts.2022.76160.1126

چکیده
  میزان درک مخاطبان درونی و بیرونی داستان‌ها همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به‌طور مطلق نمی‌توان دربارۀ میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن‌ترین موضوعات روایت‌پردازی بشری است به‌طوری‌که حساسیت‌های راوی نسبت به ارتباط با مخاطبی دل‌نشین نشانگر طبقه‌بندی پایگاه مخاطبان و نسبی بودن ارتباط آنها ...  بیشتر