بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب

محمّدرضا فارسیان؛ سارا جوانمردی

دوره 49، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.22067/lts.v49i1.59791

چکیده
  ادبیات تطبیقی شاخه ای است از نقد ادبی که به بررسی روابط فرهنگی و ادبی میان ملت ها می پردازد. از این رو بررسی شباهت ها ی محتوایی و ساختاری میان آثار نویسندگان برخاسته از فرهنگ ها ی گوناگون شاخه ای از پژوهش های تطبیقی است، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این گفتار برآنیم تا به پژوهشی در این زمینه با نگاهی به آثار ویکتور هوگو ...  بیشتر