1. تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی ازطریق بازی‌های دیجیتال

عبدالمجید حیاتی؛ علیرضا جلیلی‌فر؛ سعید خزایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41438

چکیده
  در جوامع امروزی، فناوری، یادگیری و یاددهی درآمیخته ‌هستند و به شکل پیوسته در تغییر و تحول می باشند. تجربة زندگی واقعی در نوع خود برای تهیة محتوای آموزش نوین به مرجعی تبدیل شده است. درهمین راستا و برای گسترش آموزش عالی، حرکت در مسیر صحیح اخلاقی و علمی بیش ازپیش لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجایی که ارتباطات سیار در ترکیب با رسانه‌هایی ...  بیشتر