1. نقش تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد

رضا رضوانی؛ محبوبه احمدیان

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19081

چکیده
  ترجمه و نوشتار دارای رویکردها و ویژگی‌های مشابهی هستند. این پژوهش به بررسی رابطه ترجمه و نوشتار با توجه به تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه متن بیانی و اطلاعی و سبک نگارش (بیانی و اطلاعی) مترجمان زن و مرد می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر (75 زن و 75 مرد) از دانشجویان سال آخر کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی از 10 دانشگاه کشور ...  بیشتر