1. بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی

سیدمحمد حسینی معصوم؛ هایده کمیلی دوست

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19079

چکیده
  با پیشرفت رسانه ‌ها و ابزار‌های ارتباطی در عصر حاضر، تبلیغات نیز جنبه ‌های بین المللی پیدا کرده است. موفقیت یک محصول در سطح جهانی نشان دهنده کاربرد درست و مناسب فنون تبلیغاتی است. اما انتقال درست مفاهیم تنها با استفاده از آخرین روش‌های پیشرفته تبلیغاتی میسر نمی‌شود، بلکه وجود مترجمی ماهر، که با زبان و فرهنگ ملت‌ها آشنا باشد، بسیار ...  بیشتر