آموزش زبان
روند تحوّل عاطفی و هیجامدی در شکل‌گیری هویّت دانشجویان زبان انگلیسی: با تکیه بر طیف نوسانی الگوی هیجامد و بحران هیجامد

آسیه امینی؛ هیوا ویسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 215-251

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81729.1182

چکیده
  در حوزۀ فراگیری زبان خارجی «تحوّل عاطفی» نه‌تنها بر بُعد شناختی بلکه بُعد عاطفی یادگیری نیز تأکید دارد. این تحوّل به چگونگی تأثیر «هیجامد» بر یادگیری زبان و شکل‌گیری هویّت اشاره دارد. هیجانات پتانسیل شکل‌دهی هویّت را دارند. هیجامد تلفیقی از هیجان+ بسامد است که این مؤلّفه‌ها نمایان گر شناخت هستند. مطالعۀ حاضر از نوع مروری ...  بیشتر