نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به ­بررسی «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و جغرافیای فرهنگی می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد «چپ‌­نوگرا» و بهره‌گیری از منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله­‌های «شیزوئید»، «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در پی پاسخ به ­این پرسش است که چگونه «ادبیّات اقلیت» با جایگزینی «ساختار/مکانیسم» ادیپی با «ماشین» ضد ادیپی می‌­تواند مقولۀ هستی‌­شناختی­ گفتمان نئولیبرالیسمی را به چالش کشد و نوعی سیّالیّت «ریزوسفییری» بیافریند؟ بدین منظور رمان در وست‌میلز (2019) نوشتۀ دیشون چارلز وینزلو بررسی می­‌شود تا با تمرکز بر مفاهیمی نظیر «هتروتوپیا»، «بدن بدون اندام» و «گریزگاه‌­ها»، ساختار خانوادگی متفاوتی از آنچه تحت تأثیر گفتمان کاپیتالیسمی شکل گرفته به ­تصویر کشد؛ ساختاری که با تأکید بر سیّالیّت، تقلیل فرد به‌­صرف بُعد اجتماعی (گفتمان ادیپی) را به چالش می­‌کشد و می­‌کوشد مفهوم نوینی از دموکراسی به دست ­دهد که مبتنی بر ساختار درختی نیست. استدلال می‌­شود که با رهایی از قید دوانگاره­‌ها، علاوه بر جایگزینی گفتمان لیبرالیسمی با «سیاست­‌های خرد»، هویّت نیز به امری سیّال بدل می­‌شود تا «هم‌­نشست­» و رابطۀ افقی مبنای روابط انسانی شود.

کلیدواژه‌ها

احسانی­فر، ز.، و رنجبر، م. (1395، مهر). مولفه­های زن­شدن در داستان کنیزو. گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه گیلان، رشت.
حقی، س.، قربان صباغ، م. ­ر.، و تائبی نقندری، ز. (1397) انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشته مارگارت اَتوود. مطالعات زبان و ترجمه، 51(3)، 103-126. https://doi.org/10.22067/lts.v51i3.68951
دانشور، م.، سجادی، ب.، و سخنور، ج. (1397). از اصالت زن تا تداوی روحی طبیعت: شفای نیایی در اکنون زمان دل گشودن است اثر آلیس واکر. مطالعات زبان و ترجمه، 51(3)، 149-167. https://doi.org/10.22067/lts.v51i3.76498
دلوز، ژ. (1390).  نیچه و فلسفه (ع. مشایخی، مترجم). نشر نی. (تاریخ نشر نسخه اصلی 1962)
صدرالحفاظی، ع.، و ریخته­گران، م. (1399). دلوز: میل و بازگشت قانون در متافیزیکِ شدن. فلسفه، 46(1)، 97-115. https://doi.org/10.22059/jop.2019.224556.1006259
فوکو، م. (1384). اراده به دانستن (ا. جهاندیده و ن. سرخوش، مترجم). نشر نی. (تاریخ نشر نسخه اصلی 1976)
نجف زاده، ر. (1393). زیست قدرت در اندیشة سیاسی فوکو، آگامبن، و نگری: از جامعة انضباطی تا جامعة کنترلی جهانی. جستارهای سیاسی معاصر، 5(3)، 149-172.
 
Colebrook, C. (2002). Gilles deleuze. Routledge.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1984). Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia. Continuum.
Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1980)
Deleuze, G., & Parnet, C. (2007). Dialogues II (H. Tomlinson & B. Habberjam, Trans.; 2nd ed.). Columbia University Press. (Original work published 1977)
Dobson, J. E., & Fisher, P. F. (2007). The panopticon’s changing geography. Geographical Review, 97(3), 307-323. https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2007.tb00508.x
Foucault, M. (1967). Of other spaces (J. Miskowiec, Trans.). Diacritics16(1), 22–27. (Original work published 1967)
Foucault, M. (1975). Discipline and punish. Allen Lane.
Freud, S. (1953). A general introduction to psychoanalysis (J. Rivere, Trans.). Pocket Books. (Original work published 1916)
Koekkoek, T. (2020). De'Shawn Charles Winslow’s In West Mills: The big secrets of a small town. Pleiades: Literature in Context, 40)1(, 234-235. https://doi.org/10.1353/plc.2020.0035
May, T. (2005). Gilles Deleuze: An introduction. Cambridge University Press.
Mitchell, J. (1982). Introduction (J. Rose, Trans.). In J. Mitchell & J. Rose (Eds.), Feminine sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne (pp. 1-26). W. W. Norton & Company.
Winslow, D. C. (2019). In west mills. Bloomsbury.
Zamberlin, M. F. (2006). Rhizosphere. Routledge.
 
CAPTCHA Image