1. بررسی هویّت فرهنگی یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌وسیلۀ داستان‌های کوتاه: مطالعۀ موردی دانشجویان ایرانی رشتۀ انگلیسی

فرنگیس شهیدزاده؛ گلنار مزدایسنا

دوره 54، شماره 4 ، زمستان 1400، ، صفحه 31-61

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v54i3.89225(R1)

چکیده
  مطالعات فراوانی بر اهمّیّت استفاده از ادبیّات در آموزش ‌زبان و فرهنگ تأکید ‌‌‌کرده‌اند. باوجوداین، تعداد مطالعات متمرکز بر اثرات آموزش زبان به­‌وسیلۀ داستان­‌های ‌کوتاه بر هویّت یادگیرندگان انگلیسی محدود است. این تحقیق به بررسی نقش آموزش داستان­‌های ‌‌‌کوتاه بر شکل‌گیری هویّت فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران ...  بیشتر