مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبانشناسی نقشی ـ سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر
( محمد غضنفری )
1587 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 2 (1390): مطالعات زبان وترجمه متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمۀ آنها- ارائۀ یک راهکار
( علی علیزاده )
1327 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 2 (1390): مطالعات زبان وترجمه نقد و بررسی کتاب: ترجمه و هویّت در قارۀ آمریکا
( حمید اکبری ; امید اکبری )
1177 چکیده   PDF
دوره 44 شماره 1 (1390): سال 44 شماره 1 بهار 1390 تغییر «سپهر گفتمان» در برگردان انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات خیام
( محمد غضنفری )
970 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 3 (1389): سال42 شماره 3 زمستان 1389 ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم
( هادی وکیلی )
800 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 1 (1390): سال 44 شماره 1 بهار 1390 بررسی شیوه های ترجمه عبارتهای طنزآمیز در زیرنویس انگلیسی مجموعه های طنز تلویزیونی
( محمد حسینی معصوم ; معصومه مرادی )
575 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 1 (1390): سال 44 شماره 1 بهار 1390 نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی
( حسین غلامی ; حسن ایزانلو )
554 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار
( آذر حسینی فاطمی ; زهرا حیدریان )
543 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 نقش تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد
( رضا رضوانی ; محبوبه احمدیان )
503 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 1 (1390): سال 44 شماره 1 بهار 1390 تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوری زبان فرانسه توسط فارسی زبانان با دانش زبان انگلیسی
( اکرم آیتی ; فاطمه منوچهری )
420 چکیده   بدون عنوان