ا

 • ارزیابی کیفیت ترجمه بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • ایجاب تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • ایران بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

ب

 • بازخورد دانشجویان رشتة مترجمی زبان انگلیسی بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • بودش تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت [دوره 45، شماره 3، 1391]

پ

 • پیکرة تک زبانه تخصّصی کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

ت

 • ترجمة قرآن اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • ترجمه کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

د

 • داش آکل تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • دانشجویان بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان [دوره 45، شماره 3، 1391]

ر

 • روش ارتباطی اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن [دوره 45، شماره 3، 1391]

ز

س

 • سرفصل آموزشی بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان [دوره 45، شماره 3، 1391]

ف

 • فراوانی معادل ها کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • فناوری پیکره ها استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی [دوره 45، شماره 3، 1391]

ک

 • کلیدواژه ها: آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • کلیدواژه ها: پیکره کاربرد پیکره های تک زبانة تخصصی برای تعیین معادل های مناسب در ترجمه [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • کلیدواژه ها: سبک اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • کلیدواژه ها: عناصر فرهنگی بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • کلیدواژه ها: نشانه معنا شناسی تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • کیفیت ترجمه بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان [دوره 45، شماره 3، 1391]

م

 • مطالعات ترجمه بررسی وضعیت آموزش ترجمة عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورت ها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان [دوره 45، شماره 3، 1391]

ن

 • نفی تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت [دوره 45، شماره 3، 1391]

ی

 • یادگیری زبان دوم استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • یادگیری مبتنی بر پیکره استفاده از فناوری پیکره ها در آموزش زبان انگلیسی [دوره 45، شماره 3، 1391]

 • یکدستی سبک اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن [دوره 45، شماره 3، 1391]