لیست داوران منتصب این شماره

  • جمشید آذری ازغندی
  • رضا پیش قدم
  • علی خزاعی فرید
  • محمود رضا قربان صباغ
  • محمّدرضا فارسیان
  • مریم سادات طباطبائیان
  • نگار مزاری

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشته مارگارت اَتوود

سمیرا حقی, محمود رضا قربان صباغ, زهره تائبی نقندری