لیست داوران منتصب

  • خلیل قاضی زاده
  • رضا پیش قدم
  • شقایق شایسته
  • محمود رضا قربان صباغ
  • مریم سادات طباطبائیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • مهدی زرقانی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

مقالات علمی‌پژوهشی

طراحی، روایابی و اعتبارسنجی شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار

سیما ضیایی, بهزاد قنسولی, ضرغام قبانچی, حسام الدین شهریاری