لیست داوران منتصب این شماره

  • افضل وثوقی
  • بهزاد قنسولی
  • رجبعلی عسکرزاده طرقبه
  • علی خزاعی فرید
  • محمود رضا قربان صباغ
  • محمّدرضا فارسیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره