لیست داوران منتصب این شماره

  • زهره تائبی
  • طاهره خامنه باقری
  • عذرا قندهاریون
  • محمّدرضا فارسیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • نگار مزاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت

محدثه صفی نژاد, َََعلی خزاعی فر, محمود رضا قربان صباغ
بازدید: 153
بازدید: 137
بازدید: 191