لیست داوران منتصب این شماره

  • بهزاد قنسولی
  • زهرا محمدی
  • زینب موذن زاده
  • طاهره خامنه باقری
  • عذرا قندهاریون
  • علی خزاعی فرید
  • محمد غضنفری
  • محمود رضا قربان صباغ
  • نگار مزاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره