مقالات علمی‌پژوهشی

بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم»

ابراهیم سلیمی کوچی, سوسن اشرفی, سمانه شفیعی
بازدید: 147

بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد

محمدرضا هاشمی, امیرداوود حیدرپور
بازدید: 115

گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو

آذر حسینی فاطمی, مصطفی مرادی مقدم, مژگان یحیی‌زاده
بازدید: 283