ردیف

نام و نام خانوادگی داور

وابستگی سازمانی

ORCID

1

رضا پیش‌قدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6876-5139

2

مسعود خوش‌سلیقه

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6508-1986

3

شیما ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-3528-1386

4

الهام ناجی میدانی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8189-3282

5

سکینه عباسی

دانشگاه یزد

 

6

              فرز انه شکوهمند

دانشگاه فردوسی مشهد

 

7

سارا خزاعی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7007-4716

8

مزدک بلوری

دانشگاه علامه طباطبائی

 

9

حمیده نعمتی لفمجانی

دانشگاه علامه طباطبائی

 

10

محمدرضا رضائیان

دانشگاه بیرجند

 

11

شیلان شفیعی

دانشگاه اصفهان

 

12

حسینعلی مصطفوی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1232-856X

13

سید مهدی زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-3114-0498

14

محمدرضا هاشمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-9437-131X

15

مجبوبه نورا

دانشگاه زابل

 

16

سعید عامری

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7706-0552

17

علیرضا راستی

دانشگاه کازرون

 

18

علی علیزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5941-457X

19

محمدرضا فارسیان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3155-8299

20

مهرنوش فخارزاده

دانشگاه شیخ بهایی

0000-0002-5216-2875

21

شقایق شایسته صدفیان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2375-285X

22

مریم‌سادات طباطبائیان

دانشگاه علامه طباطبائی

 

23

نگار مزاری

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8622-5598

24

الناز پاکار

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7037-7143

25

فاطمه پرهام

دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0003-4509-1279

26

امیر مشهدی

شهید چمران اهواز

0000-0001-9261-3151

27

شهلا شریفی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8662-6335

28

لیلا عرفانیان قنسولی

دانشگاه کاشمر

 

29

محمدصادق کنویسی

دانشگاه جهرم

 

30

بهزاد قنسولی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7642-1053

31

علی خزاعی فرید

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-4791-8727

32

محمود افروز

دانشگاه اصفهان

0000-0003-3051-4769

33

محمودرضا قربان‌صباغ

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4983-4191

34

عذرا قندهاریون

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2147-1827

35

علی درخشان

دانشگاه گلستان

0000-0002-6639-9339

36

میلاد مهدیزادخانی

سگد مجارستان

 

37

علیرضا امرایی

داتشگاه اصفهان

 

38

هلیا واعظیان

دانشگاه خاتم

0000-0002-0302-9373

39

زهره تائبی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1830-9239

40

محمدتقی شاه‌نظری درچه

دانشگاه اصفهان

0000-0002-6839-5307

41

الهه کیانیان

دانشگاه علامه طباطبائی

 

42

سحر طباطبائی‌فارانی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7011-4295

43

مرضیۀ اطهاری نیک‌عزم

دانشگاه شهید بهشتی

 

44

جمشید آذری ازغندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

44

مسلم ذوالفقارخانی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

46

حمیده لطفی‌نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

47

نصرت حجازی

دانشگاه تربیت مدرس

0000-0001-5217-027X

48

هانیه جاجرمی

مؤسسۀ غیرانتفاعی بهار

0000-0003-1487-9047

49

ابوالفضل خدامرادی

دانشگاه فرهنگیان

0000-0002-8910-0555

50

نسرین نظام‌دوست

دانشگاه تهران

 

51

سید مهدی مسبوق

دانشگاه بوعلی سینا

 

52

احمد دباغ‌زاده درفولی

دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

0000-0002-0756-8462