برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • تعهد می دهم که قبلا این مقاله در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است
  • تعهد می دهم که این مقاله از مقالات دیگران کپی نشده است
  • نویسنده محترم این مقاله حتما به زبان فارسی تهیه شده
    و در قسمت زیر " عنوان مقاله "
    مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان اعم از مشخصات علمی دانشگاهی ؛ آدرس ایمیل ؛ شماره تلفن
    درج شود

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجلّة زبان و ادبیّات عربی

راهنمای چکیده مبسوط انگلیسی

این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد راهنمای شرایط مجلّه برای پذیرش و چاپ مقاله 1- مقاله به ترتیب شامل عنوان، چکیده (150تا 200واژه)، کلید واژه‌ها (حدّاکثر پنج واژه)، مقدّمه(سؤال تحقیق، فرضیّه‌ها، اهداف)، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد. مجلّه از پذیرش مقاله های بلند (بیش از20 صفحة A4 تایپ شدة 23 سطری) معذور است. 2- عنوان مقاله ، مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، نام دانشگاه یا مؤسَسة متبوع، نشانی،تلفن و پست الکترونیکی e-mail) در صفحه ای جداگانه(اولین صفحه) ذکر شود. 3- ارسال چکیدة انگلیسی (150تا 200کلمه) در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان و دانشگاه /مؤسّسه متبوع، الزامی است. 4- منابع مورد استفاده در متن، درپایان مقاله و براساس سبک APA، باترتیب الفبایی، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده(نویسندگان) به شرح زیر آورده شود: کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام (نویسنده/ نویسندگان)، (تاریخ انتشار)، نام کتاب (ایرانیک)، (نام مترجم)، محلّ نشر: نام ناشر.  مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام (نویسنده/ نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله ، نام نشریّه (ایتالیک)، دوره / سال(ایرانیک )، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله.  مجموعه‌ها: نام خانوادگی، حرف اول نام (نویسنده یا نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله ، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (ایرانیک) (شماره صفحات مقاله)، محلّ نشر: نام ناشر.  سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی(نویسنده/نویسندگان)، حرف اول نام(تاریخ انتشار)، نام اثر (مقاله یا کتاب)، بازیابی روز،ماه،سال از(نشانی اینترنتی اثر)http://www............. . 5- ارجاعات در متن مقاله در پرانتز (نام مؤلّف، سال انتشار، ص – شماره صفحه ی مورد نظر—) نوشته شود. ارجاع به منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی است. نقل قولهای مستقیم بیش از40 واژه به صورت جدا از متن (block quotation)، با تورفتگی (3تا 5 حرف) از سمت راست درج می شوند. 6- معادل لاتین کلمات در مقابل آنها یا در پایین صفحه، به صورت پانویس نوشته شود. 7- مقاله نباید برای هیچ یک از مجلّه های داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقاله‌های همایشها چاپ شده باشد. 8- این فصلنامه فقط مقاله‌هایی را می پذیرد که در زمینه ی زبان و ادبیّات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی ، زبان وادبیات فرانسه ، زبان و ادبیات روسی ، ادبیات تطبیقی یا ترجمه و حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان باشند. 9- مقاله باید بر اساس شیوه نامه ی آیین نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده باشد. در صورت لزوم، نشریه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است. 10-مقاله خود را بطور کامل با عنوان و چکیده و کلمات کلیدی و متن کامل آن در همین سایت آنلاین بارگذاری نمایید 11- تمام اطّلاعات مربوط به مقاله، پس از دریافت، از طریق وبگاه(تارنما) نشریه به نشانی ttp://jm.um.ac.ir/index.php/lts به اطّلاع نویسندگان محترم خواهد رسید

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.