اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا هاشمی
سردبیر: دکتر علی خزاعی فرید
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۵۲۰۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۸۷۸
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

میان قوم نگاری و ادبیات: میشل لریس

سارینه طروسیان; دومینیک کارنوا ترابی

بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبان‌شناختی

سیدجواد مرتضایی; فرزاد قائمی; داوود عمارتي مقدم; غلامرضا کاظمی

شماره تلفن های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0511-- --8796829 --8796830 فاکس های دانشکده 0511-- 8796826-- 8794144 آقای سید احمد سید ی نوقابی کار شنا س مجلا ت زبان انگلیسی