نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مدیریت، کالج گلف، مسقط، عمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ انرژی معلّم در پرتو مفهوم «فرادلی» است. بدین‌منظور، ابتدا مدرّسان به 5 دستۀ انرژی‌آفرین، انرژی‌افزا، انرژی‌ده، انرژی‌کاه و انرژی‌کُش طبقه‌بندی شدند. سپس براساس آن، مقیاسی متشکل از 30 گویه طراحی شد و جهت سنجش و اعتباریابی آن، با انتشار برخط و نمونه‌گیری در دسترس، 283 زبان‌آموز (170 زن و 113 مرد) با ردۀ سنی 15 تا 51 سال به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد به‌نظر می‌رسد این مقیاس به دلیل شباهت گویه‌ها و عدم تمایز سطوح توسّط زبان‌آموزان از روایی مطلوب را ندارد؛ بنابراین مقیاس به 12 گویه در دو سازۀ کلّی انرژی‌افزایی و انرژی‌کاهی تقلیل یافت و مجدد مدل‌سازی «SEM» اعمال شد که مدل دوم به لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوبی بود. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای پژوهشگران و مدرّسان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، ش.، استاجی، ا.، پیش‌قدم، ر.، و امین‌یزدی، س. ا. (1396). معرفی الگوی هیجامد و بررسی تأثیر آن در غرقگی و سبک‌های یادگیری فارسی‌آموزان غیرایرانی. پژوهش‌نامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، 6(1)، 82-57.
اسلامیان، ح.، سعیدی رضوانی، م.، و فاتحی، ی. (1392). مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میران یادگیری و رضایت دانش‌آموزان از تدریس در درس دین و زندگی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 10(38)، 13-23.
براهویی، م. (1391). بررسی ویژگی‌های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز. پژوهشنامۀ تربیتی، 7(32)، 125-148.
پیش‌قدم، ر.، و ابراهیمی، ش. (1399). معرفی الگوی ارتباطی مؤثر تدریس در پرتو آموزش هیجامدمحور. مطالعات زبان و ترجمه، 53(1)، 31-61. https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.81074
پیش‌قدم، ر.، و ابراهیمی، ش. (در حال چاپ). بررسی زباهنگ دل‌نگرانی برای دیگری در ایرانیان: از هیچ‌دلی تا فرادلی. زبان‌پژوهی.
پیش‌قدم، ر.، ابراهیمی،ش.، و طباطبائیان، م. س. (1398). رویکردی نوین به روان‌شناسی آموزش زبان. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
پیش‌قدم، ر.، فیروزیان‌ پوراصفهانی، آ.، و طباطبائی‌ فارانی، س. (1396). واکاوی عبارت «نازکردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتو الگوی هیجامد. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 18(19)، 96-67. https://doi.org/10.22083/jccs.2017.96182.2240
پیش‌قدم، ر.، طباطبائیان، م.، س. و ناوری، ص. (1392). تحلیل انتقادی و کاربردی نظریه‌های فراگیری زبان اول: از پیدایش تا تکوین. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
جاجرمی، ه.، پیش‌قدم، ر.، و مقیمی، س. (1400). بررسی تعداد مؤثر تکرار واژه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی به‌ عنوان زبان خارجی در پرتو الگوی هیجامد. مطالعات زبان و ترجمه، 54(3)، 26-1. https://doi.org/10.22067/lts.v54i3.70855
جهانی، ز. و ابراهیمی، ش .، و بامشکی، س. (1400).  آسیب شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی در پرتو الگوی هیجامد. مطالعات زبان و ترجمه، 54(2)، 122-89.
https://doi.org/10.22067/lts.v54i2.89153
خادمی، ی.، و سلیمانی، ت. (1399). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزش و تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل. پژوهش در تربیت معلم، 3(1)، 127-139.
عبدالهی، ب.، دادجوی توکلی، ع.، و یوسلیانی، غ. ع. (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‌های حرفه ای معلمان اثربخش. نوآوری های آموزشی، 83(31)، 10-33.
عطایی، ن.، و پنجه پور، م. (1394). مقایسۀ اثربخشی روش تدریس فعال تعاملی و سنتی در رضایتمندی و یادگیری درس بیوشیمی بالینی دانشجویان داروسازی. توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 8(19)، 81-91.
معافیان، ف.، و پیش‌قدم، ر. (1388). تهیه و بررسی اعتبار سازۀ پرسشنامۀ ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی. پژوهش زبان‌های خارجی، 14(54)، 127-142.
ملک‌پورافشار، ع. (1396، دی). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی دبیران از دیدگاه دانش‌آموزان در راستای تقویت کیفیت آموزشی معلمان [ارائۀ مقاله]. سومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران، ایران.
یوسف‌وند، م.، قدم‌پور، ع.، ملکی، س.، پادروند، پ.، و رجبی، ه. (1398). اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی دانش‌آموزان پسر. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 16(1)، 37-49.
 https://doi.org/10.22070/tlr.2019.3003
 
Akbari, H., & Pishghadam, R. (2022). Developing new software to analyze the emo-sensory load of language. Journal of Business, Communication & Technology, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.56632/bct.2022.1101
Andrzejewski, C. E., & Davis, H. A. (2008). Human contact in the classroom:
Exploring how teachers talk about and negotiate touching students. Teaching and
Teacher Education
, 24(3), 779-794. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.013
Asad, M. M., Pitaffi, A. A., & Zia, S. (2020). Student’s satisfaction level towards teachers’ pedagogical skills: A conceptual action plan for Sindh Pakistan. Proceeding on Teaching and Science Education, 1(1), 37-42. https:// doi.org/ 10.31098/ictase.v1i1.17
Azamnoure, N. (2018). Investigating cognitive load, sentence comprehension, and level of task difficulty in light of emotioncy: A case of Iranian EFL (Unpublished master’s thesis). Ferdowsi University of Mashhad.                    
Borsipour, B. (2016). Emotioncy and willingness to read: A case of Iranian EFL learners (Unpublished master’s thesis). Ferdowsi University of Mashhad.‏
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage.
Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge University Press.
Ebrahimi, S., Tabatabaian, M., & Al Abdwani, T. (2022). Enhancing the communicative skills of normal and mentally-challenged learners through emo-sensory textbooks. Journal of Business, Communication and Technology, 1(2), 1-12.
Goe, L., Bell, C., & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A research synthesis. National Comprehensive Center for Teacher Quality. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED521228.pdf
Greenspan, S., & Weider, S. (1998). The child with special needs. Encouraging intellectual and emotional growth. Perseus Publishing. 
 Hughes, J. N., Gleason, K. A., & Zhang, D. (2005). Relationship influences on teachers’ perceptions of academic competence in academically at-risk minority and majority first grade students. Journal of School Psychology, 43(4), 303–320. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.07.001                       
Jajarmi, H. (2019). The effect of word repetition on language comprehension and retention in light of emotioncy-based language instruction (EBLI): An event-related brain potential (ERP) study on semantic processing of a sentence (Unpublished doctoral dissertation). Ferdowsi University of Mashhad.
Job, C. L. (2017). What is teacher effectiveness? A case study of educator perceptions in a Midwest elementary school (Unpublished doctoral dissertation). The  University of North Dakota.
Khajavi, Gh. H., Ghonsooly, B., Hosseini Fatemi, A., & Choi, C. W. (2014). Willingness to communicate in English: A microsystem model in the Iranian EFL classroom context. TESOL Quarterly, 50(1), 154-180. https:// doi.org/ 10.1002/ tesq.204
Meroni, E., Vera-Toscano, E., & Costa, P. (2015). Can low skills teachers make good students? Empirical evidence from PIAAC and PISA. Journal of Policy Modeling, 37(2), 308-323. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.02.006
Miri, M. A., & Pishghadam, R. (2021). Toward an emotioncy based education: A systematic review of the literature. Frontiers in Psychology, 12, 727186. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.727186
Pekrun, R. (1998). Students’ emotions: A neglected topic of educational research. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 44, 230-248.
Pishghadam, R. (2015, October). Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement [Paper presentation]. The 2nd Conference of Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies, Mashhad, Iran.
Pishghadam, R. (2016, May). Emotioncy, extraversion, and anxiety in willingness to communicate in English [Paper presentation]. The 5th International Conference on Language, Education and Innovation, London, England.
Pishghadam, R. (2022). 104 conceptual concepts. Lulu Press.
Pishghadam, R., & Abbasnejad, H. (2016). Emotioncy: A potential measure of readability. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(1), 109-123.
Pishghadam, R., Al Abdwani, T., Kolahi Ahari, M., Hasanzadeh, S., & Shayesteh, S. (2022). Introducing metapathy as a movement beyond empathy: A case ‎of socioeconomic status. International Journal of Society, Culture, and Language, 10(2), 35-49. https://doi.org/10.22034/ijscl.2022.252360
Pishghadam, R., Baghaei, P., & Seyednozadi, Z. (2017). Introducing emotioncy as a potential source of test bias: A mixed Rasch modeling study. International Journal of Testing17(2), 127-140. https:// doi.org/ 10.1080/ 15305058. 2016.1183208
Pishghadam, R., Ebrahimi, S., & Tabataeian, M. S. (2018). Ru:ykardi novin be ravânshensi âmuzesh-e zabân [A new approach to psychology of language education]. Ferdowsi University of Mashhad Press.
Pishghadam, R., Firooziyan Pour Isfahani, A., & Tabatabaee Farani, S. (2017). Vâkâvi: ebârat-e nâz kardan va tark:bhây-e hâsel az ?ân dar zabân-e Fârsi: dar partoe ?olgu:ye hayajâmad [Examining the concept of n ̄az and its related vocabulary items in Persian language in light of emotioncy]. Journal of Culture-communication Studies, 18(39), 67-96. https://doi.org/ 10.22083/ jccs.2017. 96182.2240
Pishghadam, R., & Shayesteh, S. (2017). The consolidation of life issues and language teaching on the life-language model of emotioncy. Humanizing Language Teaching, 19(2), 1-14.
Pishghadam, R., Shayesteh, S., & Rahmani, S. (2016). Contextualization-emotionalization interface: A case of teacher effectiveness. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 5(2), 97-127. https:// doi.org/ 10.17583/rimcis.2016.190
Pishghadam, R., Zabetipour, M., & Aminzadeh, A. (2016). Examining emotions in English language learning classes: A case of EFL emotions. Issues in Educational Research, 26(3), 508-527. https://doi.org/10.4236/jss.2021.95017
Pishghadam, R., Zabihi, R., & Shayesteh, S. (2015). Applied ELT: A movement beyond applied linguistics. Khat-e Sefid.
Schmidt, R. W. (1995). Consciousness and foreign language learning: A tutorial on the role of attention and awareness in learning. In R. W. Schmidt (Ed.), Attention and awareness in foreign language learning (pp. 1-63). University of Hawaii Press.
Shojaei, R., Bagheri, M. S., & Rassaei, E. (2022). Reconsidering the global criteria of teacher effectiveness in the light of learners’ perception and experts’ observations. International Journal of Foreign Language Teaching and Research, 10(40), 153-169.
Shirai, S. (2006). How transactional analysis can be used in terminal care. International Congress Series, 1287, 179-184. https:// doi.org/ 10.1016/ j.ics.2005.12.052
Stobart, G. (2008). Testing time: The uses and abuses of assessment. Routledge.
Titsworth, S., Mckenna, T. P., Mazer. J. P., & Quinlan, M. M. (2013). The bright side of emotion in the classroom: Do teachers’ behaviors predict students’ enjoyment, hope, and pride? Communication Education, 62(2), 191-209. https://doi.org/10.1080/03634523.2013.763997
Ullman, J. B. (2001). Structural equation modeling. In B. G. Tabachnick & L. S. Fidell (Eds.), Using multivariate statistics (4th ed., pp. 653-771). Allyn & Bacon.
Wong, H. K., Wong, R. T., Jondahl, S. F., & Ferguson, O. F. (2014). The classroom
management book: Turn classroom chaos into student achievement. We will show you how overnight
. Harry K. Wong Publications.
 
CAPTCHA Image