نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اخیراً مهارت شنیداری توجه محققان و نیز متخصصان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است و پژوهش درخصوص استفاده از راهبردهای مهارت شنیداری زبان دوم، بر راهبردهای فراشناختی متمرکز شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مداخله‌ی فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌ای زبان آموزان فوق میانی ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و آگاهی فراشناختی آنان در مهارت شنیداری می پردازد. داده‌ها از طریق 720 زبان‌آموز مذکر و مونث ایرانی با سطح فوق میانی و در محدوده‌ی سنی بین 15تا 23 سال در سه گروه جمع‌آوری شد. دو گروه اول به تعداد 480 نفر از گروه آزمایش توسط برنامه‌ی مداخله‌ی سازمان‌یافته با تمرکز بر آموزش فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای (MIDI) و آموزش فراشناختی(MI) به مدت 15 جلسه آموزش داده شدند. زبان‌آموزان گروه آزمایش دوبار در هفته و هر بار به مدت 60 دقیقه تمرین داده شدند. گروه سوم، با عنوان گروه گواه ، به تعداد 240 نفر از طریق فعالیت‌های شنیداری روتین کلاسی بدون دریافت برنامه‌ی مداخله‌ی سازمان‌ییافته تمرین داده شدند. آزمون‌های شنیداری چندرسانه‌ای و پرسش‌نامه‌ی آگاهی فراشناختی شنیداری MALQ برای پیگیری درک مطلب وآگاهی فراشناختی دانش‌آموزان با سطح فوق میانی به کار گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که آموزش فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای باعث بهبود مهارت شنیداری چندرسانه‌ای و همچنین آگاهی فراشناختی زبان‌آموزان با سطح فوق میانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها