نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پدیده فرسایش زبانی مانع مهمی است که روند یادگیری زبان را با مشکل مواجه می سازد. این مقاله به بررسی تاثیر فرسایش زبان خارجی بر میزان دقت، روانی و پیچیدگی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی می‌پردازد. به این منظور، در پژوهش حاضر 37 نفر از فراگیران زبان انگلیسی با سطح مهارت گفتاری متوسط و پیشرفته بر اساس روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. همچنین جهت ارزیابی توانایی صحبت کردن شرکت کنندگان، از آزمون آزمایشی آیلتس در قالب موضوعات مختلف در چهار مرحله پژوهش و در طی یک دوره نه ماهه (در ابتدای مطالعه، سه ماه، شش ماه و نه ماه پس از قطع فرایند یادگیری زبان) استفاده شد. برای پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون ANOVA با اندازه گیری مکرر استفاده شد. سؤال اول تحقیق مربوط به تأثیر فرسایش بر سطح پیچیدگی مهارت صحبت کردن زبان آموزان در چهار مرحله بود. نتایج تحقیق نشان داد فرسایش تاثیر قابل توجهی بر متغیر پیچیدگی دارد. از نظر دقت زبانی نیز اختلاف معنی داری در هر چهار مرحله مشاهده گردید. به طور مشابه، در ارتباط با متغیر روانی کلامی در سوال سوم، نتایج حکایت از تأثیر قابل توجه فرسایش بر این جنبه از گفتار دارد. افزون بر این، نتایج مربوط به اندازه اثر نشان می‌دهد که فرسایش بیشترین تأثیر را بر روانی و کمترین تاثیر را بر دقت گفتار دارد.

کلیدواژه‌ها