نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

تاکنون تحقیقات گسترده ای درباره میزان تأثیر گذاری باورهای معلمان زبان دوم بر عملکرد آموزشی آنها انجام شده است. شواهد ارائه شده نشان می‌دهد که، لزوماً ارتباطی میان عملکرد حرفه‌ای معلمان و باورهای آنها وجود ندارد. ما در این پژوهش کوشیده‌ایم تا مطابقت یا عدم مطابقت نمود شناختی با نمود رفتاری باورهای آموزشی معلمان زبان انگلیسی و میزان تأثیر اشتیاق معلمان بر رابطۀ این دو را بررسی کنیم. 72 معلم زن و مرد، شرکت کنندگان اصلی تحقیق حاضر بودند. از میان این افراد، چهار گروه برای بررسی مطابقت یا عدم مطابقت باورها با عملکرد حرفه‌ای آنان انتخاب شدند. دو گروه از این معلمان در کار خود سطح بالا و دو گروه دیگر سطح پایینی از اشتیاق سازگار و اشتیاق جبری داشتند. دو جلسه از کلاس‌های هر معلم به عنوان نمونه مورد مشاهده قرارگرفت. مقایسه گرو‌ه‌ها نشان داد که اگرچه هردو گروه اهمیت نسبتاً یکسانی برای باورهای آموزشی قائل بودند، تطابق میان باورها و عملکرد حرفه‌ای صرفاً درکلاس معلمانی مشاهده شد که دارای اشتیاق سازگار و یا اشتیاق جبری بالا بودند. براساس یافته‌های این مقاله، می‌توان به این نتیجه رسید که عامل اشتیاق، نقش مهمی در به کارگیری باورهای آموزشی گزارش شده توسط معلمان زبان در کنش کلاسی آنها دارد.

کلیدواژه‌ها