1. طراحی و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی

ابوالفضل خدامرادی؛ محمدهادی محمودی؛ مجتبی مقصودی

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1401، ، صفحه 29-60

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.68420.1010

چکیده
  هویت شغلی معلمان به‌عنوان قلب تپنده فرایند حرفه‌ای شدن معلم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همگام با این رویکرد نوین، این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌ معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی انجام پذیرفت. با مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه هویت شغلی معلمان و بررسی پرسشنامه‌های طراحی‌شده، عوامل و گویه‌های مرتبط ...  بیشتر

2. ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی

ابوالفضل خدامرادی؛ مجتبی مقصودی

دوره 53، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 167-195

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v53i1.79165

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه‌ای برای تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی بود. به این منظور از مرور متون سه مؤلفة اصلی و 42 گویه استخراج گردید و پس از تأیید روایی محتوایی توسط صاحب‌نظران، پرسش‌نامة نهایی با 36 گویه تعیین و از اعتبار آن از طریق آزمون-آزمون مجدد (r= 0/91) و همسانی درونی آلفای کرونباخ (α=0.92) اطمینان حاصل ...  بیشتر