1. بررسی استعاری زمان در روایت «تقلیدهای انتقادی» تام استوپارد با تاکید بر نظریه ادبی پل ریکور

پریسا پوینده؛ زهره رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.67361.1001

چکیده
  از آنجا که ذهنیت انسان زمانمند است، عقایدی که به آن می‌اندیشد و رویداهائی که بخاطر می‌آورد و روایت می‌کند نیز زمانمند هستند و بنابراین درک بُعد زمانی به شناخت عمیق‌تر ذهن انسان، روایت‌های او و در نهایت شناخت زندگی می‌انجامد. این مهم از طریق تفسیر نشانه‌های متنی که او می‌آفریند صورت می‌پذیرد. از این منظر، تام استوپارد نمایشنامه‌نویس ...  بیشتر

2. هم‌نشینی‌‌های متامدرنیستی در رمانِ کیْ صفر اثر دان دلیلو

زهره رامین؛ نسرین نظام دوست

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 185-203

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i2.79451

چکیده
  به باور بعضی منتقدان، رمان‌های رمان‌نویس آمریکایی دان دلیلو در حوزة مدرنیسم و از نظر برخی دیگر در حوزة پسامدرنیسم نوشته شده‌اند. در مقالة حاضر، آخرین رمان دلیلو به نام کیْ صفر (2016) به‌منظور بررسی حیطة نگارشی آن واکاوی شده است. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایة نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی ...  بیشتر