1. تفاوت‌های معلمان زبان دوم در باورهای آموزشی و بکارگیری آنها براساس اشتیاق سازگارو جبری

محمدنبی کریمی؛ پریسا اشکانی؛ محمد باقر شعبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.70122.1036

چکیده
  تاکنون تحقیقات گسترده ای درباره میزان تأثیر گذاری باورهای معلمان زبان دوم بر عملکرد آموزشی آنها انجام شده است. شواهد ارائه شده نشان می‌دهد که، لزوماً ارتباطی میان عملکرد حرفه‌ای معلمان و باورهای آنها وجود ندارد. ما در این پژوهش کوشیده‌ایم تا مطابقت یا عدم مطابقت نمود شناختی با نمود رفتاری باورهای آموزشی معلمان زبان انگلیسی و میزان ...  بیشتر