رایانامه:  jlts@um.ac.ir

شماره تماس:  38805234 (051)

آدرس: دفتر مجلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

شماره جاری: دوره 53، شماره 3، تابستان 1399 

3. چالش‌ها و اختلالات ارتباط کلامی در آثار نمایشی ناتالی ساروت

صفحه 88-71

مهدی افخمی نیا؛ الله شکر اسداللهی؛ نعیمه کریم لو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه فردوسی مشهد

شاپا چاپی
2228-5202
شاپا الکترونیکی
2383-2878

ابر واژگان