نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بین اضطراب آزمون با عملکرد تحصیلی (عملکرد در آزمون‌های کشوری زبان انگلیسی نظام متوسطه)، با واسطه‌گری مؤلفه‌های انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی، انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطۀ استان اصفهان بود که ابتدا تعداد 340 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از آزمون کشوری زبان انگلیسی مقطع متوسطه، پرسشنامۀ اضطراب آزمون (ساراسون، 1984) و مقیاس‌های اضطراب یادگیری و انگیزۀ یادگیری زبان انگلیسی (گاردنر، 2004) استفاده شد که نهایتاً 303 نفر (142 پسر و 161 دختر) اطّلاعات لازم را فراهم نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج حاصل از مدل‌یابی ساختاری نشان داد که دو مؤلفۀ اضطراب‌زا (اضطراب آزمون و اضطراب یادگیری) از طریق رابطۀ معکوس با مؤلفۀ انگیزۀ یادگیری بر عملکرد تحصیلی تأثیر معنادار منفی دارند. اگرچه نقش میانجی‌گری دو مؤلفۀ انگیزه و اضطراب یادگیری تأیید شد، امّا یافته‌ها رابطۀ معنادار مستقیم اضطراب یادگیری با عملکرد تحصیلی را تأیید ننمودند. مدل پیشنهادی پژوهش دارای برازش بوده و مورد تأیید قرار گرفت و 46 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی توسط مؤلفه‌های انتخابی مدل مورد تبیین قرار گرفت. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت با کاهش اضطراب آزمون و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی انگیزۀ یادگیری افزایش یافته که به‌‌نوبۀ خود می‌تواند عملکرد آزمونی دانش‌آموزان را ارتقاء بخشد.

کلیدواژه‌ها

اقتصادی، ا. ر. (1397). انگیزه و چالش‌های آن در برخی دانشجو معلمان زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان مشهد:  مطالعۀ آمیخته. مطالعات زبان و ترجمه، 51(2)، 113-137.
حج فروش، ا. (1381). آسیب‌های کنکور بر هدف‌های دوره متوسطه و ارائه پیشنهاد برای رفع آسیب‌ها. مجموع مقالات ارائه شده در سمینار بررسی روش‌ها و مسائل آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها (صص. 77-125)، خانه ریاضیات اصفهان. اصفهان، ایران.
شجاعی، م.، و قلی‌پور، ر. (1384). بررسی نظام پذیرش دانشجو در کشور و ارائۀ الگوی پیشنهادی مشتمل بر بررسی تطبیقی، گزارش توجیهی و طرح پیشنهادی. تهران، ایران: دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
فارسیان، م.، رضایی، ن.، و پناهنده، س. (1394). رابطه بین انگیزۀ پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد. جستارهای زبانی، 4(6)، 183-200.
 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مجلس شورای اسلامی، 19/08/1386،ش. 1327720.
قدم‌پور، ع. ا.، ویسکرمی، ح. ع.، و علائی خرایم، ر. (1394). رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 21(1)، 105-126.
کیانی، غ. (1394). سوابق تحصیلی و آزمون‌های سراسری جایگزین نظام کنکورمحور: چرایی، چیستی و چگونگی تغییر. مطالعات زبان و ترجمه، 48(4)، 1-26.
لشکری‌پور، ک.، بخشایی، ن. م.، و سلیمانی، م. ج. (1385). بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان در سال 1384. تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، 8(4)، 253-259.
یزدانی، ف. (1391). اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری. فصلنامه افق پرستاری، 1(1)، 47-58.
یزدانی، ف.، و سلیمانی، ب. (1390). بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان مامایی. تحقیقات نظام سلامت، 7(6)، 1178-1187.
 
Arbuckle, J. L. (2009). IBM SPSS Amos 18 User’s Guide. Chicago, IL: IBM.
Atay, D., & Kurt, G. (2010). The socio-educational model of second language acquisition: The Turkish context. Proceedia, 2, 3088-3093.
Aydin, S. (2009). Test anxiety among foreign language learners: A review of literature. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 127-137.
Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 270–295.
Cheng, L., Andrews, S., & Yu, Y. (2011). Impact and consequences of school-based assessment (SBA): Students and parents’ views of SBA in Hong Kong. Language Testing, 28(2), 221-249.
Cheng, L., Klinger. D., Fox, J., Doe, C., Jin, Y., & Wu, J. (2014). Motivation and test Anxiety in test performance across three testing contexts: The CAEL, CET and GEPT. TESOL Quarterly, 48(2), 300-330.
Decker, D. M., & Bolt, S. E. (2008). Challenges and opportunities for promoting student achievement through large-scale assessment results: Research, reflections, and future directions. Assessment for Effective Intervention, 34(1), 43-51.
Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 78, 273–284.
Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, orientations, and motivation in language learning: Advances in theory, research, and applications. Language Learning, 53, 3-32.
Fakeye, D. (2010). Students’ personal variables as correlates of academic achievement in English as a second language in Nigeria. Journal of Social Sciences, 22(3), 205-211.
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London, England: Edward Arnold Publishers.
Gardner, R. C. (2005, May). Integrative motivation and second language acquisition. Joint plenary talk at Canadian Association of Applied Linguistics/Canadian Linguistics Association, Canada. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf   
Gardner, R. C., Tremley, P. F., & Masgoret, A. M. (1997). Towards a full model of second language learning: An empirical investigation. Modern Language Journal, 81, 344-362.  
Gardner, R.C. (2007). Motivation and second language acquisition. Porta Linguarum, 8, 9-20.
Hamilton, L. S., Stecher, B. M., & Klein, S. P. (2002). Making sense of TBA in education. Santa Monica, CA: Rand Corporation
Hill, K., & McNamara, T. F. (2011). Assessment research in second language curriculum initiatives. In J. P. Keeves, & R. Watanabe (Eds.), International handbook of educational research in the Asia-pacific region (pp. 629-640). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125−132.
Huber, S. G., & Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises—reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32, 237-270.
Hummel, K. M. (2012). Motivation and second language acquisition: The socio-educational model. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33(3), 317-319.
In’nami, Y., & Koizumi, R. (2011). Factor structure of the revised TOEIC® test: A multiple-sample analysis. Language Testing, 29(1), 131-152.
Kennedy, C., & Edwards, C. (1998). ELT management. Birmingham, England: Centre for English Language Studies.
Khodadad, M., & Kaur, J. (2016). Causal relationships between integrative motivation, self-efficacy, strategy use and English language achievement. The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 22(3), 111-125.   
Liu, H. (2012). Understanding EFL undergraduate anxiety in relation to motivation, autonomy, and language proficiency. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 9(1), 23–139.
Liu, M. (2016). Changes, causes and consequences of FLCA: A cohort study with Chinese university EFL learners. European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 5(2), 101–120.
Liu, M. (2018). Interactive effects of English-speaking anxiety and strategy use on oral English test performance of high- and low-proficient Chinese university EFL learners. Cogent, 5, 1-14.
Lucas, R. I., Miraflores, E., & Go, D. (2011). English language learning anxiety among foreign language learners in the Philippines. The Philippine ESL Journal, 7, 94-119.
Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation and second language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53, 123-163.
McLean, L., Sparapani, N., Toste, J. C., & Connor, K. (2016). Classroom quality as a predictor of first graders’ time in non-instructional activities and literacy achievement. Journal of School Psychology, 56, 45-58.
Nagy, P. (2000). The tree roles of assessment: Gate keeping, accountability, and instructional diagnosis. Canadian Journal of Education, 25(4), 262-279.
Pan, Yi-Ch., & Newfields, T. (2012). Tertiary EFL proficiency graduation requirements in Taiwan: A study of washback on learning. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 9(1), 108–122.
Papi, M. (2010). The L2 motivational self-system, L2 anxiety, and motivated behavior: A structural equation modeling approach. System, 38, 467-479.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A.C., Baechfeld, P., & Perry, R. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1), 36-48.
Putwain, D. (2008). Do examinations stakes moderate the test anxiety examination performance relationship? Educational Psychology, 28(2), 109–118.
Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 929-938.
Shohamy, E. (1993). The power of tests: The impact of language tests on teaching and learning (NFLC Occasional Paper). College Park, MD: National Foreign Language Center, University of Maryland.
Stiggins, J. R. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765.
Stoller, F. (1994). The diffusion of innovations in intensive ESL programs. Applied Linguistics,15(30), 300-327.
Von der Embse, N. P., & Hasson, R. (2012). Test anxiety and high-stakes test performance between school settings: Implications for educators. Preventing School Failure, 56(3), 180-187.
Von der Embse, N. P., & Witmer, S. E. (2014). High-stakes accountability: student anxiety and large-scale testing. Journal of Applied School Psychology, 3(2), 132-156.
Wren, D. G., & Benson, J. (2004). Measuring test anxiety in children: Scale development and internal construct validation. Anxiety, Stress, and Coping, 17(3), 227-240.
Wu, Y. S., & Lin, C. P. (2009). A study of the relationship among English learning environment, learning motivation and learning strategies of college students. Journal of Taipei Municipal University of Education: Education, 40(2), 181–222.
Zeidner, M. (1998). Test-anxiety: The state of the art. New York, NY: Plenum Press.
Zheng, Y., & Cheng, L. (2018). How does anxiety influence language performance? From the perspectives of foreign language classroom anxiety and cognitive test anxiety. Language Testing in Asia, 8, 2-19.
CAPTCHA Image