نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

از آنجایی که یادگیری زبان اول با یادگیری زبان دوم در بزرگسالی متفاوت است، شبیه ­سازی یادگیری زبان دوم می تواند به فهم ما از ماهیت یادگیری زبان کمک شایانی نماید. در زبان اول کلمه به همراه جهان پیرامون آموخته می­ شود، در حالی­که در زبان دوم جهان پیرامون قبلا اموخته شده است و فراگیر فقط کلمه را می­ آموزد. شبیه ­سازی زبان می ­تواند دریچه ­ای جدید رو به کشف زوایای پنهان یادگیری زبان باز کند. از این‌رو، در این پژوهش برآنیم تا با هدف شبیه­ سازی یادگیری زبان دوم، به معرفی روش تحقیق تجربی صفر که برگرفته از ادبیات هیجامد می ­باشد، بپردازیم. روش تحقیق تجربی صفر در ارتباط با پژوهش ­هایی است که در آن فراگیران بزرگسال مفاهیم و کلماتی‌ را می‌آموزند که هیچ‌ چیزی در مورد آن‌ها نمی ­دانند و در کلاس درس شروع به یادگیری آن­ها می­ کنند. در این مطالعه پس‌ از مرور روش ­های تحقیق رایج، روش تحقیق تجربی صفر معرفی می­ گردد. سپس با ذکر نمونه ­ای از پژوهش ­های ثبت امواج مغزی به تبیین این‌نوع روش تحقیق می ­پردازیم و کاربردهای احتمالی آن را  بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

پیش­قدم، ر.، ناوری، ص.، و طباطباییان، س. م. (1391). تفکر انتقادی و کاربردی نظریه‌های فراگیری زبان اوّل: از پیدایش تا تکوین. مشهد، ایران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 
Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, C. K. S., & Walker, D. (2014). Introduction to research in education (9th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
Berliner, D. C. (2002). Educational research: The hardest science of all. Educational Researcher, 31(8), 18-20.
Borsipour, B. (2016). Emotioncy and willingness to read: A case of Iranian EFL learners (Unpublished master’s thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Boustani, N., Pishghadam, R., & Shayesteh, S. (2021). Multisensory input modulates P200 and L2 sentence comprehension: A ‎one-week consolidation phase. Frontiers in Psychology, Article 746813.
Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford, England: Oxford University Press.
Greenspan, S. I. (1992). Infancy and early childhood: The practice of clinical assessment and intervention with emotional and developmental challenges. Madison, CT: International Universities Press.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1998). Competing paradigms in qualitative research. In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), The landscape of qualitative research: Theories and issues (pp. 195-220). London, England: Sage.
Hagoort, P., Hald, L., Bastiaansen, M., & Petersson, K. M. (2004). Integration of word meaning and world knowledge in language comprehension. Science, 304, 438–441.
Hald, L. A., Bastiaansen, M. C., & Hagoort, P. (2006). EEG theta and gamma responses to semantic violations in online sentence processing. Brain and Language, 96(1), 90–105.
Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9, 97-113.
Pishghadam, R. (2015, October). Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement. Paper presented at the 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches on Language Teaching, Literature, and Translation Studies. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Pishghadam, R. (2016). Emotioncy, extraversion, and anxiety in willingness to communicate in English. In W. A. Lokman, F. M. Fazidah, I. Salahuddin, & I. A. W. Mohd, (Ed.), Proceedings of the 5th International Conference on Language, Education, and Innovation (pp. 1-5). London, England: Infobase Creation Sdn Bhd.
Pishghadam, R., & Abbasnejad, H. (2016). Emotioncy: A potential measure of readability. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(1), 109-123.
Pishghadam, R., & Shayesteh, S. (2016). Emotioncy: A post-linguistic approach toward vocabulary learning and retention. Sri Lanka Journal of Social Sciences, 39(1), 27-36.
Pishghadam, R., Adamson, B., & Shayesteh, S. (2013). Emotion-based language instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education. Multilingual Education, 3(9), 1-16
Pishghadam, R., Daneshvarfard, F., & Shayesteh, S. (2021). Oscillatory neuronal dynamics during L2 sentence comprehension: The effects of sensory enrichment and semantic incongruency. Language, Cognition and Neuroscience, 36(8), 903-920.
Pishghadam, R., Jajarmi, H., & Shayesteh, S. (2016). Conceptualizing sensory relativism in light of emotioncy: A movement beyond linguistic relativism. International Journal of Society, Culture and Language, 4(2), 11-21.
Pishghadam, R., Jajarmi, H., & Shayesteh, S. (2021). Sense combinations influence the neural mechanism of L2 comprehension in semantically violated sentences: Insights from emotioncy. Journal of Neurolinguistics58, Article 100962.
Pishghadam, R., Shayesteh, S. (2017). Emo-Sensory expression at the crossroads of emotion, sense, and language: A case of color-emotion associations. International Journal of Society, Culture & Language, 5(2), 15-25.
Pliner, P., & Hobden, K. (1992). Development of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19, 105-120.
Shayesteh, S., Pishghadam, R., & Khodaverdi, A. (2020). FN400 and LPC responses to different degrees of sensory involvement: A Study of Sentence Comprehension. Advances in cognitive psychology16(1), 45-58.
Wechsler, D. (1981). Wechsler adult intelligence scale: WAIS-R manual. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich [for] the Psychological Corporation.
CAPTCHA Image