نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اسلوانیک روسیه، تاجیکستان

چکیده

آزمون آیلتس میزان آمادگی افراد برای ادامه تحصیل و یا کار و اقامت در کشورهای انگلیسی زبان را بر اساس معتبرترین استانداردهای بین المللی مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یادگیری و کارآمدی آزمون بین المللی آیلتس در 22 کشور آسیایی به منظور ارائه مدل تعاملی و فراگیر با استفاده از روش پیمایشی به اجرا در آمده است. به این منظور مهارت های ویژه این آزمون یعنی مهارت های دریافتی؛ شنیداری و خوانداری، تولیدی؛ نوشتاری و گفتاری به صورت تعاملی شناسایی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد و مدارک موجود در پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس محقق در خصوص موضوع پژوهش بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مشخص شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که پیوستگی معنا داری بین مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس وجود دارد. آماره ها حکایت کننده برابری میانگین نمرات بین ایران و هند و برتری مالزی نسبت به ایران و هند می باشد. لذا برای ارائه مدلی فراگیر و قابل توسعه در زمینه یادگیری زبان انگلیسی؛مهارت گفتاری به عنوان مهارتی تولیدی در محور سه مهارت دیگر نقش بسزا و کارآمدی را ایفا می کند. بر اساس یافته-های این تحقیق استفاده از مدل یکپارچه‌سازی مهارت‌های زبانی در کلاس های تدریس زبان انگلیسی را پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

اصغر­زاده، ن.، و خراسانی، آ. (1395). نقش زبان انگلیسی بعنوان یک ابزار درجهانی کردن آموزش عالی. یک مطالعه تطبیقی دراروپا. فصلنامه پژوهش  و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22(3)، 86-۱۱۱.
اصغر­زاده، ن.، خراسانی، آ.، و فراست‌خوان، م. (1396). عواقب جهانی کردن و استفاده از زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان آموزش در سیستم آموزشی تکمیلی ایران: تحلیل محتوایی. فصلنامه علمی-تحقیقاتی مدیریت و برنامه‌ریزی در سیستم‌های آموزشی، ۱۷(9)، 159-۱۷۹.
بقایی، پ.، ظهوریان، ز.، و ندری، م. (1397). سهم توانایی‌های شناختی و بسندگی زبان انگلیسی در تبیین درک شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. مطالعات زبان و ترجمه، 51(2)، 75-۹۰.
شاهینی، غ.، و شاه­امیریان، ف. (1397). انواع نیروهای انگیزشی و نقش آنها در تکلم به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی، 9(31)، 203-۲۳۴.
عامری، س.، و قدرتی، م. (1389). نقش تماشای محصولات سینمایی خارجی در یادگیری زبان خارجی خارج از کلاس درس. مطالعات زبان و ترجمه، 48(2)، 126-۱۵۷.
سعیدیان، ن.، قریشی، م.، منشیی، غ.، و نادری، م. (1395). اثر بخشی مدل بومی یادگیری الکترونیکی برخود راهبردی در یادگیری دانشجویان. فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی، 7(24)، ۵۵-۷۰.
مهرداد، ج. (2010). برنامه‌های جهانی سازی برای دانشگاه‌های ایرانی. خبرگزاری مهر، برگرفته از https://b2n.ir/k31720
 
Abbott, R. D., Berninger, V. W., & Fayol, M. (2010). Longitudinal relationships of levels of language in writing and between writing and reading in grades 1 to 7. Journal of Educational Psychology, 102(2), 281–298.
Ahmed, Y., Wagner, R., & Lopez, D. (2014). Developmental relations between reading and writing at the word, sentence, and text levels: A latent change score analysis. Journal of Educational Psychology, 106(2), 419–434.
Almansour, N., & Alshorman, R. (2014). The effect of an extensive program on the writing performance of Saudi EFL university students. International Journal of Linguistics, 6(2), 247-264.
Baba, B., Takemoto, Y., & Yokochi, M. (2013). Relationship between second language speaking and writing skills and modality preference of university EFL students. (Working Paper). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/230921569.pdf
Bachman, L., & Palmer, A. (1981). The construct validation of the FSI oral interview. Language Learning, 31(1), 67-86.
Bae, J., & Bachman, L. F. (1998). A talent variable approach to listening and reading testing factorial invariance across two groups of children in Korean/ English two-way immersion program. Language Testing, 15(3), 380-414.
Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S., Graham, S., & Richards, T. (2002). Writing and reading: Connections between language by hand and language by eye. Journal of Learning Disabilities, 35(1), 39–56.
Bozorgian, H. (2012). Listening skill requires a further look into second/foreign language learning. International Scholarly Research Network, 12, 1-10.
Bright, J. A., & G. P. McGregor. (1970). Teaching English as a second language. London, England: Longman.
Chen, N. (2010). Building a validity argument for the test of English as a foreign language, by Carol A. Chapelle, Mary K. Enright, and Joan M. Jamieson (Eds.). Language Assessment Quarterly, 7(4), 377-382.
Cho, H., & Brutt-Griffler, J. (2015). Integrated reading and writing: A case of Korean English language learners. Reading in a Foreign Language, 27(2), 242-261.
Choi, J., Moon, Y., Paek, J. K., & Kang, Y. (2018). Examining the relationship between reading and writing of advanced Korean EFL learners. Korean Journal of Applied Linguistics, 34(1), 91–116.
Cleland, A. A., & Pickering, M. J. (2006). Do writing and speaking employ the same syntactic representations? Journal of Memory and Language, 54(2), 185-198.
Comstock, M. (1992). Poetry and process: The reading/ writing connection. Language Arts, 69(4), 261-267.
Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd Ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press.
DeFord, D. E. (1981). Literacy: Reading, writing, and other essentials. Language Arts, 58(6), 652- 658.
Evans, M. B. (2018). The integration of reading, writing, speaking, and listening skills in the middle school social studies classroom. (Unpublished doctoral dissertation), University of Utah State.
Fathali, S., & Sotoudehnama, E. (2015). The impact of guided writing practice on the speaking proficiency and attitude of EFL elementary learners. The Journal of Teaching Language Skills, 7(1), 1-25.
Ferris, J.A., & Snyder, G. (1986). Writing as an influence on reading. Journal of Reading, 29(8), 751-756.
Grabe, W. (2003). Reading and writing relations: Second language perspectives on research and practice. In B. Kroll (Ed.), Exploring the dynamics of second language writing (pp. 242– 262). New York, NY: Cambridge University Press.
Henard, F., Diamond, L., & Roseveare, D. (2012). Approaches to internationalization and their implications for strategic management and institutional practice, a guide for higher education institutions. Paris, France: OECD.
Hughes, R. (2013). Teaching and researching: Speaking (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
Jackson, J. (2008). Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, 32(4), 349-358.
Jordan, R. R. (1997). English for academic purposes: A guide and resource book for teachers. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Kirkpatrick, A. (2011). Internationalization or Englishation? Medium of instruction in today’s universities. (Working paper). Retrieved from https:// www. academia. edu/ 26244806/ Internationalization_ or_ Englishization_ Medium_ of_ Instruction_ in _Todays_Universities .
Knight, J. (2003). Updated definition of internationalization. International Higher Education, 2(33), 33-50.
Krashen, S. (1982). Theory versus practice in language training. In R. W. Blair (Ed.), Innovative approach to language teaching (pp. 15-24). Rowley, MA: Newburry House Publishers.
Langer, J. A. (2001). Beating the odds: Teaching middle and high school students to read and write well. American Educational Research Journal, 38(4), 837–880.
Liao, C.W., Qu, Y.X., & Morgan, R. (2010). The relationships of test scores measured by the TOEIC listening and reading test and TOEIC speaking and writing tests. TOEIC Compendium, 10(13), 1–15.
Llach, M. D. P. A. (2010). Examining the role of L2 proficiency in L2 reading and writing relationships. The Complutense Journal of English Studies, 18, 35-52.
Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). New Yor, NY: Cambridge University Press.
Meidl, T. (2013). Opting out: Examining teacher’s beliefs when faced with core reading programs. Current Issues in Education, 16(3), 1-11.
Naderi, A. (2004). A comparative study of economic return to human capital in Iran’s education labor market. In proceedings of the National Conference on Engineering Reforms in Education, 3, Economics and Planning of Education (pp. 78-95). Tehran, Iran: Institute for Education
Namaziandost, E., Abdi Saray, A., & Rahimi Esfahani, F. (2018). The effect of writing practice on improving speaking skill among pre-intermediate EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 8(1), 1690-1697.
Newton, J. (1995). Task-based interaction and incidental vocabulary learning: A case study. Second Language Research, 11(2), 159-176.
Nunan, D. (1999). Second language teaching and learning. Boston, MA: Heinle & Heinle.
Oiler, J. W. (1979). Language tests at school: A pragmatic approach. London, England: Longman.
Pamela, R. (2015). The relationship between English speaking and writing proficiency and its implications for instruction. Culminating Projects in English, 34(3), 22-64.
Rausch, P. (2015). The relationship between English speaking and writing proficiency and its implications for instruction. (Unpublished master’s thesis), St. Cloud State University, Minnesota, MI.
Schoonen, R. (2019). Are reading and writing building on the same skills? The relationship between reading and writing in L1 and EFL. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 32(3), 511-535.
Shakibaei, G. (2014). On the authenticity of IELTS academic tests. The Iranian Journal of Applied Language Studies, 9(3), 223-254.
Shanahan, T. (2006). Relations among oral language, reading, and writing development. In C. A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research (pp. 171–183). New York, NY: The Guilford Press.
Shin, S.K. (2005). Did we take the same test? Examinee language proficiency and the structure of language tests. Language Testing, 22(1), 31-57.
Silva, T. (1990). Second language composition instruction: Development, issues and directions in ESL. In B. Kroll (Ed.), Second language writing: Research insights for the classroom (pp. 11- 23). New York, NY: Cambridge University Press.
Stotsky, S. (1983). Research on reading /writing relationships: A synthesis and suggested directions. Language Arts, 60(5), 627-642.
The European Commission. (2013). European higher education in the World. Communication from the commission to the European parliament. Retrieved from https:// eur-lex. europa. eu/ legal-content/ EN/TXT/ ?uri= celex% 3A52013 DC0499
Tuğrul Mart, C. (2012). Developing speaking skills through reading. International Journal of English Linguistics, 2(6), 91-96.
Wachter, B., & Maiworm, F. (2014). English–taught programs in European higher education: The state of play in 2014. Retrieved from https:// www.lemmens. de/dateien/ medien/ buecher-ebooks/aca/2014_english_taught.pdf
Weisberg, R. (2006). Connecting speaking and writing in second language writing instruction. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
White, E. M. (1985). Teaching and assessing writing. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Wolf, J. (2018). The relationship between reading and writing comprehension, reading and writing, cross mark. Reading and Writing, 32(7), 1747–1767.
Yang, H. C., & Plakans, L. (2012). Second language writers’ strategy use and performance on an integrated reading-listening-writing task. TESOL Quarterly, 46(1), 80-103.
Yoshimura, F. (2009). Effects of connecting reading and writing and a checklist to guide the reading process on EFL learners’ learning about English writing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1871-1883.
Zhang, S. (2009). The role of input, interaction, and output in the development of oral fluency.  English Language Teaching, 2(4), 91–100.
Zhu, X.-h. (2007). What do we know about the relationship between speaking and writing in college-level ESL students? US-China Foreign Language, 5(3), 31-40.
 
CAPTCHA Image