نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

با توجه به فقر پژوهشی در تحقیقات طولی آموزش زبان انگلیسی در زمینه ترکیب روانشناسی مثبت و منفی، مطالعِۀ کنونی با هدف بررسی خط سیر و نقش میانجیگری لذت زبان خارجی و بی‌انگیزشی یادگیری در رابطه‌ی بین حس تعلق با عملکرد درسی زبان انگلیسی اجرا گردید. نمونۀ این تحقیق به تعداد 557 دانشجو ترم اول دانشگاهی از رشته‌های غیر‌زبان انگلیسی بوسیله نمونه‌گیری در‌‌‌دسترس انتخاب شد. با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی طولی، داده‌ها در سه دوره‌ی زمانی مختلف در طول یک ترم تحصیلی جمع‌آوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری منحنی رشد پنهان نشان داد که کاهش معنی‌داری در لذت زبان خارجی و افزایش معنی‌داری در بی‌انگیزشی یادگیری در طول ترم تحصیلی در درس زبان پیش‌ ‌‌‌‌دانشگاهی بین شرکت‌کنندگان این تحقیق وجود داشت. در حالیکه همبستگی حس تعلق با میزان اولیه بی‌انگیزشی یادگیری زبان منفی بود، حس تعلق با میزان اولیه لذت زبان خارجی همبستگی مثبت داشت. تاثیر غیر‌مستقیم حس تعلق در محیط کلاس بر عملکرد درسی زبان با میانجی‌گری لذت زبان خارجی و بی‌انگیزشی یادگیری معنی‌دار گزارش شد؛ این در حالی بود که بدون متغیر‌های میانجی تاثیر مستقیم حس تعلق در محیط کلاس بر عملکرد درسی زبان معنی‌دار نبود. یافته‌های این پژوهش دارای کاربردهای آموزشی مهمی است که مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها